12.-14.5.2023 Meridiánová škola - Ošetrenia podľa 3 okruhov a štúdium 6 oddielov

12.-14.5.2023 Meridiánová škola - Ošetrenia podľa 3 okruhov a štúdium 6 oddielov

Meridiánová škola je celoročný modul štúdia shiatsu zameraný na hlbšie pochopenie systému energetických dráh – meridiánov v ľudskom tele. Zatiaľ čo v rámci základných kurzov shiatsu a štúdia piatich premenlivých fáz (drevo, oheň, zem, kov, voda) sa venujeme hlavne 12 riadnym orgánovým dráham a ich bodom, je toto štúdium zamerané na ostatné dráhy a ich vzájomné prepojenie, a aj na ich prepojenie s riadnymi orgánovými dráhami. Takéto porozumenie hlbšej štruktúry tejto siete pomôže praktikom shiatsu zorientovať sa v mnohých ďalších súvislostiach, a tým rozšíriť okruh možností terapie.

Podľa tém a ich náročnosti je tento modul rozdelený na 6 víkendov. Na jar roku 2023 prebehnú prvé tri.
Mimoriadne dráhy I._10.–12.2.2023
Mimoriadne dráhy II._10.–12.3.2023
Ošetrenia podľa 3 okruhov a štúdium 6 oddielov_ 12.-14.5.2023

– Počas štúdia sú študenti neustále zapájaní do vzdelávania formou domácich úloh a testov.
– Účasť na každom víkende z tohto cyklu nie je podmienkou, ale uprednostňujeme študentov celého cyklu.
– Škola je otvorená aj pre študentov iných škôl shiatsu alebo čínskej medicíny.

Jednotlivé kurzy je možné absolvovať aj v online verzii ex-post v pohodlí svojho domova a kedykoľvek. Dostanete záznam z prednášok s powerpointovou prezentáciou, záznam z lokalizácie dráh a bodov, záznam praxe a čchi-kungového cvičenia.
Pre objednanie online kurzu sa prihláste cez formulár nižšie, kde uvediete o aký kurz máte záujem.

Vyučuje
Zuna Vesan

Rozvrh
piatok: 18,00 – 21,00
sobota: 8,00 – 18,00 s obednou prestávkou (ráno čchi-kung)
nedeľa: 8,00 – 13,00 (ráno čchi-kung)

Miesto
Centrum Surya, Biele Karpaty

K jednotlivým témam:
Mimoriadne dráhy I. a II.
Na rozdiel od orgánových dráh, ktoré sa kompletne sformujú až počas prvých rokov nášho života, sa mimoriadne dráhy aktivujú, tvoria a skompletizujú už počas embryonálneho vývoja, teda ako prvé. Dávajú našej energetickej anatómii „kostru“. Znalosť ich sily a možnosti vplyvu na naše zdravie je preto extrémne dôležitá. Mimoriadne dráhy nemajú priame napojenia na orgány cang-fu, niektoré z nich však vstupujú cez vnútorné vetvy do niektorých mimoriadnych orgánov ako mozog a maternica. Nemajú ani prepojenie na päť premenlivých fáz a nenasledujú vzťahy prepojenia povrchu s vnútrom. Majú však silné jin-jangové odlíšenia a polarita medzi nimi v nich vytvára silný energetický náboj. V rámci shiatsu sa ich naučíme spoznať a ošetrovať cez porozumenie ich podstaty a prepojenia s orgánmi a ich riadnymi dráhami.
Prvý víkend: úvod a vysvetlenie celkovej štruktúry meridiánovej siete + riadiaca dráha, dráha počatia, ústredná dráha a opasková dráha.
Druhý víkend: jinová a jangová pätná dráha, jinová a jangová pojivová dráha + mimoriadne body a mimoriadne orgány.

Ošetrenia podľa 3 okruhov
Cirkulácia čchi v dráhach má krásnu logiku a prirodzenosť, ktorá zabezpečuje rovnomerný tok čchi a zároveň aj harmonizáciu jin a jang v tele. Dvanásť riadnych dráh je v rámci tejto cirkulácie rozdelených na 3 okruhy, takže v každom z nich sú zúčastnené 4 dráhy. V každom z okruhov majú jeho 4 dráhy na starosti podporu inej oblasti vývoja a funkcií čchi v postnatálnom štádiu života človeka – od zabezpečenia ochrany a materiálnych potrieb organizmu prostredníctvom výživy (dráhy pľúc, hrubého čreva, žalúdka a sleziny-slinivky), cez zabezpečenie rovnováhy medzi hmotnou a nehmotnou realitou života človeka (dráhy srdca, tenkého čreva, močového mechúra a obličiek), až po podporu hlbokej konštitučnej čchi človeka spoločne s jeho vyšším stavom vedomia (dráhy osrdcovníka, troch žiaričov, žlčníka a pečene).
Štúdiom podstaty a možností týchto okruhov dokážeme vývojové fázy dráh čchi lepšie pochopiť a tým aj terapiu presnejšie špecifikovať pre daného klienta. V rámci týchto okruhov pracujeme aj s princípom sledovania orgánových hodín. Na tomto víkende sa budeme venovať aj drobným spojniciam, ktoré prepájajú riadne dráhy. Aj keď sú to drobunké prepájajúce vetvy, sú považované za podstatnú energetickú podporu riadnych dráh. Poskytujú aj možnosti prechodu z jednej dráhy do druhej na úrovni ich jin-jangového prepojenia.

Šesť oddielov
Jin a jang sa v našom tele vyvíjajú a synchronizujú prostredníctvom šiestich vrstiev – od najväčšieho jangu na povrchu až po úplne najhlbšiu jin vnútri. Meridiány sledujú tento vývoj a vo dvojiciach sú rozdelené do šiestich oddielov. Dvojice tvoria vždy dva jangové meridiány a dva jinové meridiány, ktoré majú rozdielnu mocnosť jin alebo jang. Jedná sa o oddiely tchaj-jang (najväčší jang), jang-ming (žiariaci jang), šao-jang (malý jang) a tchaj-jin (veľká jin), šao-jin (malá jin) a ťüe-jin (vytrácajúca sa jin). Praktika shiatsu alebo čínskej medicíny tieto poznatky naučia pracovať s prestupom škodlivín do organizmu a so zabránením ich prestupu dovnútra. Zároveň ho naučia vidieť ďalšie súvislosti medzi meridiánmi, a síce medzi dvoma vzájomne prepojenými jinovými meridiánmi: slezina-pľúca (tchaj-jin), obličky-srdce (šao-jin) a osrdcovník-pečeň (ťüe-jin) a jangovými meridiánmi: močový mechúr-tenké črevo (tchaj-jang), žlčník-tri žiariče (šao-jang) a žalúdok-hrubé črevo (jang-ming). Používanie týchto vzťahov otvorí praktikovi dvere do obrovského sveta nových možností v chápaní súvislostí a teda aj v ošetrovaní.

Body piatich priehrad
Meridiány sú rozdelené podľa piatich fáz, to znamená, že telo disponuje dráhami fázy drevo (pečeň, žlčník), dráhami fázy oheň (srdce, tenké črevo, osrdcovník, tri žiariče), dráhami fázy kov (pľúca, hrubé črevo) a dráhami fázy voda (obličky, močový mechúr). V každej z týchto dráh kvalita konkrétnej fázy dominuje, ale obsahuje aj kvality ostatných fáz. Ovplyvňovať ich môžeme prostredníctvom „piatich transportných bodov“, tzv. „bodov piatich priehrad“, čínsky „wu-šu-sue“. Na každej dráhe sa teda nachádza päť takýchto bodov, cez ktoré môžeme jednotlivé fázy na danej dráhe ovplyvňovať a vytvárať medzi fázami harmonizáciu.
Body piatich priehrad sa nachádzajú na úsekoch horných a dolných končatín daných dráh, od končekov prstov až ku lakťom alebo kolenám. Smer čchi v nich tak vedie od úplných periférií smerom k centru tela, pričom na perifériách sa zúčastňujú zmeny polarity medzi jin a jang. To prináša zaujímavú dynamiku toku čchi. Tá sa v ich priebehu vyvíja od najslabšej po najsilnejšiu, a tento vývoj je prirovnávaný k vodnému toku. Ide teda o body „studničky“, body „plytčiny“, body „unášania“, body „toku“ a body „spojenia“. Znalosť ich funkcií a možností pomôže praktikovi shiatsu obohatiť jeho prax o nový rozmer. Budeme ich napríklad využívať aj pri práci so šľachovo-svalovými dráhami nasledujúci víkend (Šľachovo-svalové dráhy_7.-8.11. 2020).

Šľachovo-svalové dráhy
Okrem hlavnej energetickej siete dráh napojenej na orgány, disponujeme sieťou dráh, ktorá je viac prepojená s povrchovými štruktúrami – svalmi, šľachami a fasciami. Sieť šľachovo-svalových dráh nasleduje anatomické štruktúry – línie hlavných svalov, svalových skupín a reťazcov, šliach, väzov a fascií, ale aj línie orgánových dráh. Ich priebeh viac menej odpovedá priebehu riadnych dráh, je však viac závislý na tvare svalov alebo reťazi niekoľkých svalov. Sú teda širšie, viac pretkané do svaloviny, čchi v nich cirkuluje viac po povrchu tela. Aj keď sú pomenované podľa orgánov (napríklad šľachovo-svalová dráha močového mechúra), nemajú priame prepojenie s vnútornými orgánmi. Šľachovo-svalových dráh je 12, sú prepojené s riadnymi dráhami cez určité uzlové body. Tie sa vyskytujú na priesečníkoch nejakých svalových reťazcov, či napojení svalov na kosti cez šľachy. Uzlové body sú riadne body riadnych dráh (napr. LU 9) a väčšinou sa nachádzajúce v oblasti kĺbov. V týchto bodoch často dochádza k blokádam toku čchi šľachovo-svalových dráh. Cez tieto uzlové body sa blokády efektívne uvoľňujú rôznymi technikami, ktoré sa naučíme. K tomu využijeme aj metódy kuaša, moxovanie, baňkovanie… Dôležitosť tu zohrávajú aj body „studničky“, body zo skupiny bodov piatich priehrad, ktorých štúdium predchádza tomuto víkendu (Body 5 priehrad_ 3.-4.10. 2020).

V roku 2020 Zune vyšla jej druhá kniha – MERIDIÁNY – dráhy života. Tento celoročný cyklus je praktickou ochutnávkou niektorých častí tejto knihy :-).

Prihlásenie na kurz cez formulár:

shiatsu-terapie.sk/skola-shiatsu/meridianova-skola/